Striptekenaargezocht.be is een merknaam van Sprengers Reklame-Adviesbureau NV, vanaf nu genoemd Sprengers. De toegang tot en het gebruik van de website van Sprengers zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Toepassing

Artikel 1: Behoudens toepassing van anders schriftelijk overeengekomen bepalingen, zijn onderhavige algemene voorwaarden geldig voor al onze leveringen, bestellingen, opdrachten en contracten. De opdrachtgever wordt geacht deze verkoopvoorwaarden volledig te aanvaarden; elk protest hieromtrent dient ons per aangetekend schrijven te bereiken binnen de acht dagen na verzending van onderhavige voorwaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden genieten voorrang op deze van de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

Offertes, bestellingen, opdrachten

Artikel 2: Behoudens toepassing van afwijkende schriftelijke overeenkomsten, zijn al onze offertes en prijsbiedingen vrijblijvend. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of prijzen van materialen en grondstoffen stijgen.

Artikel 3: De door ons opgegeven leverings- of uitvoeringsdatum is slechts een aanwijzing. Laattijdige leveringen of uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot herroeping van de bestellingen of opdracht, noch tot boeten of schadevergoedingen van welke aard ook en welke ook de verantwoordelijkheden wezen.

Artikel 4: Elke offerteaanvraag of prijsaanvraag door een opdrachtgever aan ons gedaan, zonder dat hierop een bestelling of opdracht volgt, geeft ons het recht een forfaitair bedrag van €125,00 voor offertekosten aan te rekenen.

Artikel 5: Elke prijsbieding of offerte dient door de opdrachtgever binnen de 30 dagen na verzending te worden aanvaard of verworpen, om de aangeboden prijs te garanderen. Voor drukwerk geldt een termijn van 7 dagen.

Artikel 6: Alle bij de offerte gevoegde studies, projecten, plans, tekeningen, gravures, fotografische afbeeldingen en alle andere inlichtingen of documenten blijven onze eigendom. Wanneer de opdracht, om gelijk welke reden, niet wordt uitgevoerd of niet kan worden uitgevoerd, dienen deze onmiddellijk terug aan ons te worden overhandigd. Elk gebruik of nabootsing welke er van zou worden gemaakt, geeft ons het recht, ten titel van forfaitaire schadevergoeding om de volledige prijs welke in de offerte werd aangegeven, te vorderen.

Levering, uitvoering

Artikel 7: Elke wijziging of bijkomstigheid gedurende de loop van de opdracht, aan deze gedaan of gebracht, zal het voorwerp uitmaken van een bijkomende vergoeding, berekend op basis van de op dat ogenblik geldende tarieven en maatstaven.

Artikel 8: Zowel voor als tijdens de loop van de opdracht, behouden wij ons het recht voor, om van de opdrachtgever, de nodige provisies, borgstellingen of voorafbetalingen te eisen. Behoudens de borgstellingen zullen deze later verrekend worden met de uiteindelijk te betalen prijs.

Artikel 9: Wij behouden ons het recht voor, om zonder de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen, bepaalde gedeelten van de opdracht aan derden uit te besteden of in onderaanneming te laten uitvoeren.

Artikel 10: In geval bepaalde opdrachten of delen van dezen indruisen tegen bestaande deontologische of wettelijke gebruiken terzake, houden wij ons het recht voor, de nodige wijzigingen aan de opdracht aan te brengen, zonder hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn.

Eigendom

Artikel 11: Alle grafische, redactionele of andere creaties voor de opdrachtgever uitgevoerd, zullen uitsluitend voor deze laatste gereserveerd worden. Reproductierechten op creaties en intellectueel eigendom worden niet aan de opdrachtgever afgestaan, behalve voor emblemen of logo’s die dienen om blijvend het product, de activiteiten of het werk van de opdrachtgever te typeren. Het afstaan van reproductierechten kan evenwel door een financiële overeenkomst worden geregeld. Alle uitgevoerde werken of opdrachten zullen mogen voorzien worden van ons eigen herkenningsteken en alle opgeleverde projecten kunnen via de Sprengers website in de kijker gezet worden.

Opzeg

Artikel 12: In geval van een doorlopende opdracht, voorwerp uitmakend van een enkele overeenkomst, kan de opdrachtgever, tenzij anders werd overeengekomen, de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven, mits inachtname van een opzegtermijn welke als volgt bepaald wordt:

1. Voor opdrachten met een globale prijs per jaar van minder dan € 2.499,00 (BTW niet inbegrepen): 3 maanden
2. Van € 2.500,00 tot € 7.500,00 per jaar: 4 maanden
3. Van € 7.501,00 tot € 12.500,00 per jaar: 6 maanden
4. Van € 12.501,00 tot € 20.000,00 per jaar: 8 maanden
5. Van € 20.001,00 tot € 30.000,00: 10 maanden
6. Van € 30.001,00 en hoger per jaar: 1 jaar

Alle eenmalige opdrachten of dezen waarvan de uitvoering 1 jaar niet overtreft, zijn slechts opzegbaar in geval van grote nalatigheid of fout van onzentwege.

Aansprakelijkheid

Artikel 13: In geen geval kan de opdrachtgever ons aansprakelijk stellen voor elke schade, winstderving, gebrek aan resultaat of ander gevolg welke de uitvoering van de opdracht met zich mee zou brengen.

Artikel 14: Elk verhaal ingesteld door derden zoals de overheid, beroeps- of consumentenverenigingen, consumenten, handelaars en anderen uit hoofde van door ons uitgevoerde opdrachten, treffen enkel de opdrachtgever en kunnen in geen geval onze aansprakelijkheid in het gedrang brengen.

Artikel 15: Elke niet uitvoering of laattijdigheid in onze hoofde uit oorzaak van overmacht, kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Onder overmacht dient te worden verstaan: staking, lockout, oorlog of oorlogsdaad, opstand, stilstand van onze kantoren of deze van de opdrachtgever, tekortkoming van de leveranciers, vervoermoeilijkheden, economische of politieke omwentelingen of elke andere omstandigheid onafhankelijk van onze wil welke de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt of verlaat.

Artikel 16: Onder geen enkele omstandigheid kan onze verantwoordelijkheid worden ingeroepen voor kleurverschillen, verschillen in zetting of lay-out of enig ander verschil tussen het door ons opgemaakte project en de definitieve uitvoering.

Artikel 17: Om het even welke klacht of opmerking omtrent uit te voeren of uitgevoerde opdracht, dient ons te bereiken binnen de 14 dagen na afgifte aan de opdrachtgever van het door ons opgesteld project.

Betaling

Artikel 18: Behoudens bijzondere overeenkomst, zullen de betalingen ten onzentwege worden gedaan, netto en zonder korting, via overschrijving of per cheque. Elke betaling zal geschieden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders vermeld op de factuur. In geval van niet betaling van de factuur op ten laatste de vervaldag, zal het bedrag ervan of het overblijvende saldo verhoogd worden met 10% doch met een minimum van € 100,00 als tussen partijen overeengekomen schadevergoeding wegens laattijdige betaling. In geval van vertraging in de betaling op de vastgestelde termijn zullen de verschuldigde sommen van rechtswege een intrest dragen gelijk aan 8% per jaar. Deze intrest wordt aangerekend zonder dat deze clausule aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld schaadt. Geen enkele weigering van betaling kan worden gerechtvaardigd door een betwisting door de opdrachtgever opgeworpen. De zegelkosten, BTW en alle andere rechten en om het even welke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 19: Het al of niet aanwenden door de opdrachtgever van de door ons uitgewerkte projecten beïnvloedt geenszins de verschuldigdheid van de te betalen prijs.

Geldigheid

Artikel 20: Voor het geval één of meer clausules van huidige algemene voorwaarden onafdwingbaar, ongeldig of onwettelijk zouden zijn of worden, behouden de overige clausules hun volledige geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid.

Bevoegdheid

Artikel 21: In geval van betwisting van welke aard ook en welke ook de plaats van uitvoering of bestelling weze, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, zelfs bij meervoudigheid van de tegenpartij.

Sprengers reklame- en adviesbureau nv
Van Luppenstraat 57
2018 Antwerpen
BTW BE 0450 406 533